Box 3 aanslagen 2021

Box 3 aanslagen 2021

In het aangiftebiljet is geen rekening gehouden met het Kerstarrest. Dat kan tot gevolg hebben dat de box 3 belasting niet juist is berekend in de aangifte en dat de aanslag afwijkt van de aangifte.
Volgens de staatssecretaris worden deze niet opgelegd als spaartaks is verschuldigd, tenzij de aanslag een belastingteruggaaf bevat. In zo’n geval is bij de vaststelling van de teruggaaf nog geen rekening gehouden met de ‘nieuwe’ berekening van de spaartaks. Dat kan betekenen dat de teruggaaf tot een te laag bedrag is vastgesteld. Tegen de voorlopige aanslag kan geen bezwaar worden gemaakt, maar de spaartaksbetaler kan wel een verzoek tot wijziging van de aanslag indienen.
Deze worden vanaf 1 augustus 2022 vastgesteld voor degenen die de aangifte tijdig vóór 1 mei 2022 hebben ingediend. Het box 3 inkomen wordt berekend met de nieuwe forfaits over het werkelijke spaartegoed, belegd vermogen en de schulden volgens de aangifte als dit tot lagere vermogensinkomsten leidt dan de berekening volgens de ‘oude’ wet. Anders wordt de spaartaks volgens de ‘oude’ wet opgelegd.
Belastingrente wordt bij tijdig vóór 1 mei ingediende aangiften alleen berekend als de aanslag afwijkt van de aangifte. De rente wordt dan vanaf 1 juli na de indiening van de aangifte berekend. Als de aanslag spaartaks lager uitvalt dan volgens de aangifte, zou belastingrente in rekening kunnen worden gebracht. Of hiervoor in de nieuwe Beleidsregel voor het rechtsherstel een voorziening is opgenomen, moet worden afgewacht.
Als het box 3 inkomen lager wordt vastgesteld dan volgens de aangifte, kan het voor fiscale partners deze inkomsten anders te verdelen. Dat is vooral het geval als de ene partner spaargeld heeft en de andere beleggingen. Als de partners veel beleggingen hebben, kan het ook voordelig zijn de schijven 1 en 2 van de wet te laten 'vollopen' bij de ene partner het vermogen, en de rest van het vermogen toe te rekenen aan de andere partner. Met de rekentool van de belastingdienst kunnen proefberekeningen worden gemaakt. Zie hiervoor onder Rechtsherstel, proef- en controleberekeningen.
Als het box 3 inkomen lager wordt vastgesteld dan in de aangifte, wijzigt het drempelinkomen voor de giftenaftrek en de aftrekbare ziektekosten ook. Ook hierin moet de nieuwe aangiftemodule voor online aangifte in augustus 2022 voorzien.
Tegen de aanslagen 2021 staan de normale rechtsmiddelen van bezwaar en beroep open. Hiervan kunnen spaartaksbetalers met lagere beleggingsinkomsten dan volgens de nieuwe forfaits ook gebruik maken.
Terug naar Spoorboekje