Tegenbewijs, bezwaar en beroep

Rechtsherstel 2017-2022 > Tegenbewijs, bezwaar en beroep

In de herstelprocedure voor de deelnemers aan het massaal bezwaar is er geen gelegenheid door tegenbewijs aan te tonen dat de werkelijke beleggingsinkomsten lager zijn dan het rendementsforfait voor beleggingen. De landsadvocaat heeft in januari 2022 geadviseerd wel een tegenbewijs mogelijkheid in het herstel lop te nemen, maar dat is niet gebeurd. Hierdoor is het Besluit rechtsherstel box 3 in strijd met het Kerstarrest. De rechters hebben in die uitspraak aangegeven dat een inkomstenbelasting niet mag worden over inkomsten die niet zijn genoten. Zie voor de mogelijkheden hiertegen op te komen bij Bezwaar en beroep.
1. Deelnemers massaal bezwaar 2017-2020:
Tegen de kennisgeving van de (weigering van de) vermindering van de aanslag staat geen beroep open voor de deelnemers aan het massaal bezwaar.
Maar de Hoge Raad heeft op 20 mei 2022 beslist dat zij een ambtshalve herziening kunnen vragen van een (weigering van) vermindering van de aanslag na het massaal bezwaar. Tegen een (weigering van de) ambtshalve herziening staat voor hen dan beroep open. Op die manier kunnen ook de risicomijdende beleggers en beleggers met ‘onder-rendement’ tegen een te hoge vaststelling van het box 3 inkomen opkomen. Zij zullen dan moeten aanvoeren dat het Besluit rechtsherstel box 3 in strijd met het Kerstarrest en het internationale recht is.
2. Nieuw opgelegde aanslagen:
Daar staat bezwaar en beroep tegen open. Dit geldt dus voor alle aanslagen 2021 en 2022 en voor alle aanslagen 2017-2020 die nog worden opgelegd. Dit bezwaar en beroep kan ook de vaststelling van het box 3 inkomen betreffen.
3. Lopende bezwaar- en beroepsprocedures:
De Hoge Raad heeft bepaald dat bezwaren tegen de kennisgeving van de (weigering van de) vermindering van de aanslag na massaal bezwaar in lopende procedures mag worden ingebracht, ook als de inzet van de procedure een ander geschilpunt betrof. Dit moet gebeuren door een aanvulling op het beroepschrift met een verwijzing naar het Kerstarrest en een opgaaf van de werkelijke vermogensinkomsten.

In al deze gevallen zal de rechter de compensatie in het kader van het rechtsherstel in redelijkheid moeten vaststellen.
Terug naar Rechtsherstel 2017-2022