Gevolgen rechtherstel

Rechtsherstel 2017-2022 > Gevolgen rechtherstel

Deelnemers massaal bezwaar:
Volgens het Besluit rechtsherstel box 3 kunnen deelnemers aan het massaal bezwaar die fiscale partners zijn de verdeling van het gezamenlijke box 3 inkomen wijzigen door hiertoe een verzoek tot ambtshalve herziening in te dienen. Tegen een beslissing op zo'n verzoek staat beroep open. Een verzoek ambtshalve herziening moet worden ingediend binnen 5 jaar na afloop van het belastingjaar.
Herziening van aanslagen die na 24 december 2021 onherroepelijk zijn geworden:
Hiervoor geldt hetzelfde als voor de deelnemers aan het massaal bezwaar. Nieuwe aanslagen:
Voor aanslagen waartegen normaal bezwaar- of beroep openstaat kan de partnerverdeling worden gewijzigd door een bezwaar of door een verzoek ambtshalve herziening. Wijziging van de verdeling tussen fiscale partners is in alle stadia van bezwaar en beroep mogelijk, totdat de mondelinge behandeling door de rechter is afgesloten.
Voor de aangiften 2021 zou in augustus 2022 in de nieuwe versie van de online aangifte 2021 aan fiscale partners de mogelijkheid worden gegeven voor een nieuwe vermogensverdeling te kiezen.
Wijziging van de verdeling van het vermogen kan in het herstel voordeel opleveren, met name als een van de partners spaargeld heeft en de ander beleggingen, of, ingeval van veel beleggingen, door de vermogensschijven 1 en 2 van de wet bij een van de partners te laten 'vollopen'. Het gemiddelde tarief van deze schijven is lager dan het rendementstarief voor beleggingen in het herstel.
Door de wijziging van het box 3 inkomen verandert het drempelinkomen dat als basis dient voor de berekening van de niet aftrekbare drempel voor de ziektekosten- en giftenaftrek. Het kan voor fiscale partners voordeel opleveren de ziektekosten- en giftenaftrek anders te verdelen. Dit kan bij verzoek tot ambtshalve herziening, of ingeval van nieuwe aanslagen door bezwaar. Het verzoek tot ambtshalve herziening moet worden ingediend binnen 5 jaar na afloop van het belastingjaar, het bezwaar moet binnen zes weken na dagtekening van de aanslag worden gemaakt.
Door de wijziging van het box 3 inkomen verandert het verzamelinkomen (toetsingsinkomen), dat als basis dient voor inkomensafhankelijke regelingen, zoals onder meer:
• de zorgtoeslag
• de kinderopvangtoeslag
• het kindgebonden budget
• de ouderenkorting
• de aanvullende beurs
• de tegemoetkoming onderwijsbijdrage en scholing
• de draagkrachtberekening door DUO
• de bijverdiengrens in het MBO
• de eigen bijdrage WLZ/WMO
• de inkomensafhankelijke hogere huurverhoging.
De wijziging van het verzamelinkomen heeft mogelijk ook doorwerking naar de erfbelasting, de eigen bijdrage rechtsbijstand, de energie-bespaarlening via het warmtefonds en de huurtoeslag. Voor de regelingen die worden uitgevoerd door de Belastingdienst of de Dienst Toeslagen van de Belastingdienst vindt aanpassing automatisch plaats na de vaststelling van de compensatie. Voor de regelingen die worden uitgevoerd door andere instanties moet de spaartaksbetaler zelf actie nemen.
Terug naar Rechtsherstel 2017-2022